Hem » Waldorfförskolan

Waldorfförskolan

DAX_1725

Waldorfförskolan och skolan utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja 

Waldorfpedagogiken anser att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen genom hjärtat till huvudet. Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen har alla lika stor betydelse.

I Waldorfförskolan får barn vara barn utforska sig själva, sin omgivning och sina färdigheter i sin egen takt; förbli kreativa i både lek och skapande. Goda förebilder, trygghet och kontinuitet präglar vardagen!

Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) NORMER OCH VÄRDEN:

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

I Waldorfförskolan lägger de vuxna stor vikt vid alla praktiska och konkreta verksamheter. Men det gäller inte så mycket att göra tillsammans med barnen utan att vara med barnen på ett sådant sätt att de stimuleras till egen aktivitet.

Det handlar inte om att barnet lära sig, utan att barnet får vara med på det som den vuxne gör, men på sina egna villkor! Barnet utvecklas bäst om det i leken får härma den vuxne i det den gör utan tvång, fritt, helt utifrån sina egna förutsättningar och sin egen vilja.

Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) NORMER OCH VÄRDEN:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Waldorfpedagogiken har funnits sedan 1919 och utvecklats till att finnas i över 80 länder runt jorden, med ca.  2500 förskolor. I Sverige finns idag 78 waldorfförskolor. En återkommande dagsrytm, stor omsorg om miljö och naturmaterial samt tonvikten på barnets egen utvecklingsmöjlighet i den fria leken, i praktiska och konstnärliga aktiviteter kännetecknar waldorfförskolorna världen över.

Det finns även över 1000 Waldorfskolor världen över, i ett sextiotal länder; 78 waldorfförskolor bara i Sverige.

Waldorfpedagogiken grundar sig på en antroposofisk syn på människan som en själslig och andlig varelse. Grundaren hette Rudolf Steiner.

På Lilla Freja arbetar vi med små barngrupper för att säkerställa den trygga och lugna miljön och att varje barn kommer till sin rätt, i sin egen takt.

Waldorfförskolan uppmuntrar till kreativitet, fantasi och lek.

Att låta barnen få leka är något av det bästa man kan göra för dess utveckling.

I Skolverkets läroplan för förskolor betonas lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Men risken finns att vi i vår vilja att barnen ska få leka, styr deras lek, strukturerar sönder den. Vi måste stimulera barnens naturliga kreativitet istället. Något man på Waldorfförskolor är noga med.

Redan i förskolan läggs en grund till en livslång lust att lära sig. Nyfikenhet och förundran är viktiga element i detta.

Lpfö  18 (Läroplan för förskolan)  Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barn möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och leka.
Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens beydelse för barnens utveckling, lärande och